Skip to content

 • Indkøbene bygger på gensidig tillid mellem leverandøren og den enkelte landmand.

 • Produkterne leveres og faktureres af leverandøren direkte til hver enkelt landmand.

 • Bestilling kan afgives på enkeltprodukter.

 • Afgivelse af kvanta på bestillingslisten er bindende. Tilsvarende er suppleringsordrer bindende.

 • Medlemmer binder sig kun for produkter på afgivne ordrer og kun for den pågældende periode.

 • Eventuelle reklamationer sker/løses direkte mellem medlem og leverandør.

 • Ordre-/bestillingslister udsendes af ”SPAR BONDE” til det enkelte medlem.

 • Udbudsmateriale udsendes fra ”SPAR BONDE” til potentielle leverandører med fordeling på varetype og kvanta.

 • Eventuel suppleringsordre afgives direkte fra medlem og leverandør.

 • Indkøbspriser oplyses først til medlemmerne ca. 8 dage før betaling.

 • Der forventes fuld diskretion fra medlemmerne.

 • Overtrædelse af samarbejdsbetingelserne kan medføre udelukkelse af klubben.

 • Ved henvendelse til leverandør oplyses medlemskab af ”SPAR BONDE”.

 • ”SPAR BONDE” er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle drifts-/tids- og avancetab og lignende, eller mistede eller misligholdte kontrakter og andre eventuelle følgetab og virkninger af eventuelle uagtsomme handlinger og undladelser hos indkøbsklubben.

• Medlemmerne af Spar Bonde accepterer ved sit medlemskab, at der til brug for indkøbsforeningens arbejde registreres oplysninger om det enkelte medlem og medlemmet accepterer således at der registreres oplysninger, der er omfattet af Persondataforordningen, som f.eks. navn, adresse, cvr nummer, mailadresse og telefonnummer. Medlemmet kan til enhver tid ved henvendelse til foreningens sekretær få oplyst, hvad der er registreret hos foreningen.

• Medlemmet kan ved udtræden af foreningen anmode om at få oplysningerne slettet. Hvis ikke medlemmet beder om at få oplysningerne slettet, sker det automatisk efter 5 år.

Med hensyn til klageadgang henvises til Persondataforordningens bestemmelser herom, hvorefter klage kan indgives til Datatilsynet.